GIM trinn II-kurs i Oslo/København 2015-16

Details from Bilbao 2009 - 3

GIM II-kurs tilbys nå i København/ Oslo for min 6 deltakere (maks 8 deltakere). Kurset ledes av AMI-godkjent Primary trainer, professor Lars Ole Bonde i samarbeid med høgskolelektor og GIM-terapeut (FAMI) Svein Fuglestad. Endvidere medvirker GIMtrænerne og –terapeuterne Ellen Thomasen, Bolette Daniels Beck og Kia Mårtenson Blom.

Kurset følger de retningslinjer som er definert av Association of Music and Imagery (AMI) mht antall kurstimer og obligatorisk innhold, og tilrettelegges i mindre blokker over 8-10 måneder.

Der planlegges 3 kursmoduler a 14-16 timer samt en oppsummerende samling med presentasjoner av musikkanalyser. Lars Ole Bonde står primært for den teoretiske undervisningen, og Svein Fuglestad primært for praksis/øvingsdelen av kurset. Deltakerne skal arbeide i dyader, som både er rammen om trenings-sesjoner og musikanalysen, som er kjernen i kurset.

Deltakerne skal analysere et GIM-(basis)musikkprogram etter eget valg i dyader, og bruke en bestemt analysemetode utviklet av professor Ken Bruscia til dette.

I løpet av den tiden kurset pågår skal hver kursdeltaker også gjennomføre 10 GIM-sesjoner som guide, hvor en av disse foregår under supervisjon av en av kurslederne (enten supervision-in-vivo, dvs. med supervisor som observatør, eller på baggrund af en audio/videooptagelse + transskription). I tillegg skal hver kursdeltaker ha fire personlige sesjoner med en godkjent GIM-terapeut etter eget valg. Mellom hver kursmodul må derfor hver deltaker forplikte seg til å motta (minst) en personlig GIM-sesjon og gi (minst) tre prøve-sesjoner som guide for å kunne fortsette til neste kursmodul.

De kreves godkjent GIM trinn 1 utdanning for å starte på kurset. Interesserte deltakere kan få tilsendt mer informasjonsmateriale om kursets innhold og oppbygning.

Prisnivå 15.000NOK/13.000 DKK ved 6 deltagere. I tillegg kommer udgifter til de personlige sesjoner, én supervision samt til reise/opphold.

Halvdelen af kursavgiften betales senest 1.11. 2015. Andre halvdel betales senest 2 uker før 3. Kursmodul, som forudsetter at deltagerne har gjennomført de avtalte obligatoriske treningssesjoner.

Første kursmodul finner sted lørdag-søndag 14.-15. november 2015 – i København.

Anslagsvis tidsperspektiv for kurset:
Modul 2: medio/ultimo februar 2016
Modul 3: ultimo april/primo mai 2016

Oppsummerende samling: primo september 2016 – hvor alle praktiske og teoretiske kurskrav skal være fullført.

Interesserte deltakere kan sende mail til  svein@sveinfuglestad.no

 

 

 

 

Comments are closed.

Post Navigation